ZAKAJ JE ORGANIZACIJSKA KLIMA V ORGANIZACIJI POMEMBNA

Vpliv organizacijske klime na uspešnost organizacije

Z uspešnostjo organizacije mislim na njeno uspešnost in učinkovitost. Uspešnost in učinkovitost organizacije sicer nista enaka koncepta. Organizacija, ki želi biti dolgoročno uspešna, mora strmeti k obema kriterijema. Uspešnost je stopnja, do katere je organizacija dosegla svoje cilje. Učinkovitost organizacije izračunamo kot obseg porabljenih virov (denar, surovine, zaposleni, delovni čas) glede na dobljeni iztržek (ang. output).
Ob presojanju uspešnosti in učinkovitosti poslovanja moramo imeti v mislih cilje organizacije. Danes se organizacije zavedajo pomena strank, zaposlenih in širše družbe. Ob presojanju uspešnosti in učinkovitosti organizacije moramo upoštevati vse deležnike (lastniki, zaposleni, menedžment, stranke itd.).

Podjetja, ki SiOK že več let vključujejo v sistem razvoja kadrov pravijo, da rezultate uporabljalo v več namenov:

  • Vključevanje v poslovne cilje
  • Akcijski načrti za izboljšave
  • Osnova za izdelavo programov usposabljanja
  • Osnova za ocenjevanje in razvoj vodij
  • Merjenje učinkovitosti kadrovske funkcije
  • Merjenje uspešnosti vodij
  • Rezultati SIOK kot kriteriji pri nagrajevanju
  • Rezultati SIOK kot kriteriji pri napredovanju
  • Povezava SIOK in rednih letnih razgovorov