KAJ JE ORGANIZACIJSKA KLIMA

Organizacijsko klimo lahko definiramo kot niz merljivih lastnosti delovnega okolja, zaznanih neposredno ali posredno s strani tistih ljudi, ki živijo in delajo v tem okolju in vpliva na motivacijo in vedenje zaposlenih.

Opredelitev organizacijske klime

Organizacijsko klimo definirajo nekateri avtorji kot situacijo, drugi kot lastnost organizacije, spet tretji kot zaznavanje posameznikov. Organizacijska klima je vzdušje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vplivajo na obnašanje ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti.
Organizacijska oz. psihosocialna klima se ponavadi definira kot percepcija vseh elementov delovnega okolja (dogodki, postopki, pravila, odnosi), ki so članom organizacije psihološko smiselni oz. pomembni. Referenčni okvir pri raziskovanju klime, je torej organizacija kot celota (Kunštek, 2003, str. 19).

Iz mnogih definicij, ki na tem področju obstajajo, lahko povzamemo naslednje lastnosti organizacijske klime:

  • označuje množico lastnosti organizacije, ki so zaznavne narave
  • zaposleni te lastnosti organizacije lahko opišejo, kar pomeni, da se jih jasno zavedajo
  • je relativno trajna
  • nastaja preko interakcije med člani organizacije, ki si jo delijo
  • osnova za oblikovanje so dejanski dogodki oziroma realnosti (npr. politika, postopki, vodenje, struktura, vrednote, norme, stališča, pravila, pogoji dela)
  • povratno vpliva na interpretacijo dejanskih dogodkov in posledično tudi na vedenje ljudi
  • nanaša se na odnose med zaposlenimi kot tudi na odnos organizacije do zunanjega okolja
  • odraža organizacijske cilje kot tudi kakovost delovnega okolja
  • po njej se organizacije med seboj razlikujejo

Če povzamem misli, ugotovitve in razmišljanja različnih avtorjev, lahko rečem, da organizacijska klima postavlja značilnosti, ki vplivajo na obnašanje ljudi v organizaciji in po katerih se organizacije ločijo med seboj. Označuje vzdušje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva na vodenje ljudi in uporabo njihovih zmožnosti (Lipičnik, 1998, str. 74). Cilj organizacije je ustvarjanje takšne klime, ki omogoča doseganje optimalnih rezultatov.

Organizacijska klima lahko prežema celotno organizacijo ali pa se nanaša bolj na okolje znotraj oddelka, sektorja, obrata. Klima je sicer neoprijemljiva, a kljub temu prisotna v delovnem okolju in vpliva na vse, kar se v organizaciji dogaja. Je dinamičen sistem, zato nanjo vpliva skoraj vse, kar se pojavlja znotraj organizacije. Med pomembne vplive lahko uvrstimo: najvišje vodstvo podjetja, zgodovina in tradicija podjetja, tehnologija, vrste storitev, stranke, pričakovanja v podjetju, informacijski sistem, delovni postopki, uporaba spodbud, organizacija dela ter cilji in vrednote, ki se v podjetju poudarjajo.

Dimenzije organizacijske klime

Pri raziskavi organizacijske klime nas ne zanimajo vse okoliščine posameznikovega doživljanja, zato se omejimo le na posamezne okoliščine, ki predstavljajo posamezne dele klime in jih imenujemo dimenzije klime. To so tisti dejavniki, ki določeno organizacijsko klimo oblikujejo. Klime in njene dimenzije so vedno prisotne v združbi, zato jih ni treba iskati. Da bi ugotovili dimenzijo posamezne organizacijske klime, jo moramo najprej predpostaviti in šele potem ugotavljamo, ali je ta dimenzija bistvena za klimo ali ne. Tako recimo ne ugotavljamo, ali imajo delavci v podjetju svoja stališča ali ne, lahko pa poskušamo ugotoviti , kakšna so ta stališča (Lipičnik, 1998, str. 75).