KAKO MERIMO ORGANIZACIJSKO KLIMO IN ZADOVOLJSTVO

V okviru projekta SiOK merimo organizacijsko klimo s pomočjo standardnega vprašalnika, ki je rezultat večletnega dela in skupnih prizadevanj večih slovenskih svetovalnih podjetij, kot strokovni recenzent pa je bil vključen dr. Argio Sabadin (redni predavatelj na Filozofski fakulteti na oddelku za psihologijo).

Vprašalnik vsebuje:

• Lestvico za oceno organizacijske klime – 69 vprašanj
• Ocena zadovoljstva z delom – 11 vidikov zadovoljstva

Apriorne dimenzije klime:

• Odnos do kakovosti
• Inovativnost, iniciativnost
• Motivacija in zavzetost
• Pripadnost organizaciji
• Notranji odnosi
• Vodenje
• Strokovna usposobljenost in učenje
• Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev
• Organiziranost
• Notranje komuniciranje in informiranje
• Nagrajevanje
• Razvoj kariere

Apriornim dimenzijam organizacijske klime so dodana še Primerjalna vprašanja, ki vsebujejo primerjavo organizacije v slovenskem prostoru in v globalnem prostoru in Dodatna vprašanja, ki se nanašajo na organizacijske sisteme, in sicer sistem nagrajevanja in kaznovanja, sistem napredovanja ter sistem informiranja in komuniciranja.

Zadovoljstvo zaposlenih:

• s sodelavci
• s stalnostjo zaposlitve
• z delovnim časom
• s samim delom
• z neposredno nadrejenim
• z možnostmi za izobraževanje
• z delovnimi pogoji (oprema, prostori)
• s statusom v organizaciji
• z vodstvom organizacije
• z možnostmi napredovanja
• s plačo

Standardni metodologiji oziroma vprašalniku lahko vsako podjetje doda tudi svoja vprašanja, ki se dotikajo določenih specifičnih dejavnikov v organizaciji.