SiOK V ZDRAVSTVU

Zapis projekta »poslovni kazalniki zadovoljstva zaposlenih v zdravstvu«

Na pobudo gospe Biserke Simčič iz splošne bolnišnice Novo Mesto smo v mesecu februarju 2006 na tematiko merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, organizirali sestanek članov projektne skupine za kakovost v slovenskih bolnicah. Dogovorili smo se, da bomo v letu 2006 pripravili poenoten vprašalnik za potrebe zdravstva, ki naj bi v osnovi izhajal iz vprašalnika za merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih SiOK ter izvedli merjenje v 20-ih slovenskih bolnicah po enotni metodologiji.

Naš cilj je, da skušamo v sloveniji merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih kot enega od najboljših pokazateljev vitalnosti podjetja, prenesti v skoraj vsako slovensko podjetje, zato smo v tem primeru zasledovali predvsem rešitve, ki bodo ponudile prave argumente in hkrati ne bodo preveč obremenjevale poslovnih procesov ter finančnega stanja posamezne bolnišnice, hkrati pa bo projekt pragmatičen za uporabnike in transparenten za vse zaposlene.

UVOD

Spodbujanje kakovosti zdravstvenega varstva, s poudarkom na pravični dostopnosti oskrbe, kakovosti življenja in zadovoljstvu uporabnikov ter na smotrni uporabi virov je prednostna naloga zdravstvene politike v Sloveniji, pa tudi pri nas. Na podlagi mednarodnih in nacionalnih izhodišč in v okviru uvajanja kakovosti v slovenske bolnišnice je Ministrstvo za zdravje RS sprejela program uvajanja izboljšav kakovosti v zdravstveni sistem Republike Slovenije. Nenehno izboljševanje kakovosti poteka skladno z že pripravljenimi dokumenti, med katerimi je tudi dokument Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice (junij 2006).

Vprašalnik je bil predstavljen direktorjem, strokovnim direktorjem, glavnim medicinskim sestram in predsednikom komisij za kakovost na posvetu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje, junija meseca 2006 v Ljubljani. Z anketo želimo meriti in s tem posledično izboljšati zadovoljstvo zaposlenih, ker je zadovoljen zaposleni eden izmed ključnih dejavnikov uspeha posamezne delovne organizacije.

Priprave – metodologija

Za izvedbo raziskave se določi projektnega vodjo pri naročniku.V pripravi izberemo reprezentativni vzorec anketirancev 100 oseb (predlaga se vzorec vsaj 10% vseh zaposlenih pri bolnišnicah nad 1000 zaposlenih), ki predstavljajo podjetje v malem. Vzorec anketirancev lahko odstopa navzgor po želji vsakega naročnika posebej (cena je enaka za vzorec 100 – 300 zaposlenih) ali navzdol pri bolnišnicah kjer je manj kot 100 zaposlenih. Organizira se distribucija vprašalnikov po organizacijah, kjer se interno izvede merjenje klime in zadovoljstva zaposlenih. Projektni vodja pri naročniku poskrbi za ustrezno logistiko glede priprave in izvedbe anketiranja v dogovorjenih rokih in poskrbi za vračilo vprašalnikov na sedež podjetja OCR, kjer se podatki vnesejo v sistem in se obdelajo za vsako organizacijo posebej. Vsi rezultati se prikažejo v obliki grafov v poročilu, katerega pripravi OCR in kjer so razvidne vse primerjave s prejšnjimi leti, primerjave v panogi zdravstvo in s celotnim slovenskim povprečjem. Vsaka organizacija tako prejme lastno poročilo o merjenju klime in zadovoljstva zaposlenih z dogovorjenimi primerjavami.

Kadar merimo klimo na vzorcu se ne izvaja analize po organizacijskih enotah, za izvedbo le tega je potrebno merjenje na večjem vzorcu oz. vseh zaposlenih.
V spomladanskih mesecih bomo organizirali še osebne razgovore z vodstvom posamezne bolnišnice, kjer jim bomo po želji intepretirali njihove rezultate, definirali prednosti, slabosti ter ustrezne ukrepe.

Izvedba – anketiranje – merjenje organizacijske klime

Prvi korak v raziskavi je merjenje organizacijske klime. Merjenje klime poteka na kratkih (cca 30 minutnih) delavnicah ali z razdelitvijo vprašalnikov med zaposlene. Rezultati anketiranja se statistično obdelajo (deskriptivna statistika, analiza vzorcev in tendenc). Na podlagi obdelanih podatkov se pripravi poročilo s primerjavo podatkov z agregatnimi podatki projekta SiOK iz preteklega leta. Na osnovi teh rezultatov se pripravijo delovni materiali za predstavitve vodstvu. V letu 2011 je po novem možno izvajati merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih tudi na daljavo. Izvedba merjenja ni terminsko omejena, vsaka ustanova lahko merjenje izvaja kadarkoli do 15.12.2011.

Zagotavljanje anonimnosti

Anonimnost zaposlenih vključenih v anketiranje zagotavlja podjetje OCR in sicer na sledeč način:

 • anketa se izpolnjuje le z obkroževanjem in ne pisanjem, kar bi lahko odkrilo identiteto posameznika glede na njegovo pisavo
 • na anketo se NI potrebno podpisati in NE zahtevamo osebnih podatkov
 • izpolnjeni vprašalniki so last podjetja OCR in so na vpogled le in izključno sodelavcem podjetja, ki vnašajo podatke v bazo
 • vodstvu posamezne bolnišnice je na razpolago in na vpogled le baza vseh vnosov in NE izpolnjeni vprašalniki
 • demografski podatki, ki bi mogoče lahko odkrili identiteto (če tako čuti posameznik), se lahko izpustijo (NI nujno opredeljevanje posameznika po demografiji)
 • računalniško avtomatiziran vnos podatkov v bazo

Novosti

V letošnjem letu smo za vas pripravili novosti:

 • zagotavljamo računalniško avtomatiziran vnos podatkov s skeniranjem vprašalnikov, ki izniči napake človeškega faktorja pri vnosih v bazo podatkov in zagotavlja anonimnost anketirancev
 • osebni razgovori z vodstvom podjetja po končanem anketiranju, kjer bomo skupaj pregledali in interpretirali rezultate ter poiskali prednosti in slabosti organizacije
 • demografski podatki zaradi zagotavljanja anonimnosti niso več nujno potrebni
 • vsaka bolnišnica se lahko individualno dogovori z izvajalcem za kakršne koli posebnosti pri merjenju (večji vzorec, dodatne obdelave podatkov, itd…)
 • izvedba merjenja na daljavo preko elektronskega vprašalnika po želji naročnika (vsak zaposleni prejme svoj dostop do elektronskega vprašalnika, na katerega lahko dostopa tudi iz domačega osebnega računalnika
 • dosegljivost projektnega vodje za vsa vprašanja v zvezi s projektom na strani izvajalca preko GSM telefona 24h/dan
 • izvedba datumsko ni omejena, anketranje se lahko izvaja kadarkoli po želji naročnika
 • dodatni 15% popust pri izvajanju nadaljnih aktivnosti glede izboljšanja organizacijske klime