KAJ JE SiOK

Na pobudo nekaterih vidnih slovenskih podjetij je v začetku leta 2001 skupina svetovalnih podjetij pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije pripravila projekt raziskovanja in spremljanja organizacijske klime v slovenskih organizacijah, poimenovan SiOK (slovenska organizacijska klima).

Vodilna ideja projekta je primerjalno raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih z namenom povečevanja zavedanja o pomenu klime in spoznavanja ustreznih metod za njen razvoj. Temeljni principi delovanja so: primerljivost, periodičnost, kvantitativnost. Projekt je usklajen s potrebami članskih organizacij na eni strani in s standardi stroke na drugi strani.

V zadnjih treh letih je v projektu vsako leto sodelovalo več kot 100 slovenskih najvidnejših organizacij in tudi nekatere organizacije iz tujine. Še posebej je projekt zaživel na Hrvaškem, kjer se prav tako konstantno izvaja že od leta 2003 in je poimenovan HrOK. V slovenskem prostoru je bilo izdelanih tudi veliko število seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog na to temo.

Število sodelujočih organizacij v Sloveniji je bilo glede na posamezna leta naslednje:

Leto Število organizacij
2001 26
2002 51
2003 62
2004 90
2005 93
2006 125
2007 117
2008 98
2009 95
2010 96
Skupaj: 893

Od leta 2003 naprej je v raziskavah organizacijske klime in zadovoljstva pri delu bil uporabljen vedno isti vprašalnik. Tako je omogočena primerjava povprečne organizacijske klime v slovenskih podjetjih. Le-to nam prikazuje graf, pri tem so v izračun vključena vsa podjetja, ki so sodelovala v posameznem letu. V okviru znotraj grafa je navedena povprečna organizacijska klima preko 12 kategorij glede na vsako leto.

Deset let SiOK prakse je empirično dokazala, da je vredno zgodbo razvijati naprej in uporabljati v podjetjih. To se kaže predvsem skozi podatke o sodelujočih organizacijah, številu izvedenih raziskav in številu vključenih zaposlenih. Hkrati pa je s strani sodelujočih bilo jasno izraženo, da si želijo da se projekt razvija in živi naprej.