Glavne novosti portala

Dodan komentar indeksov

Rezultate merjenje organizacijske klime, sistemov in zadovoljstva zaposlenih smo prikazali skozi štiri standardne indekse in agregatni krovni indeks OCS:

  • A: Indeks organizacijske klime (primerljiv s preteklimi meritvami)
  • B: Indeks sistemov vodenja in razvoja (delno primerljiv s preteklimi meritvami)
  • C: Indeks zadovoljstva zaposlenih (popolnoma primerljiv s preteklimi meritvami)
  • D: Indeks odzivnosti zaposlenih (popolnoma primerljiv s preteklimi meritvami)
  • OCS: je skupna mera in je sestavljen iz po 30% teže klime, sistemov in zadovoljstva ter 10% teže odzivnosti

Vsi indeksi so prikazani tudi v obliki nadzorne plošče, kjer je pregledno razvidno trenutno stanje in premiki glede na predhodno meritev.

(Klik na sliko za povečavo)

Značilnosti tabelaričnih prikazov rezultatov klime, pregled zavzetosti

Prenovljen prikaz in podajanje rezultatov (izračun standardne deviacije in odstotek negativnih in pozitivnih odstopanj, pregled zavzetosti zaposlenih).

Pri podajanju povratnih informacij smo se osredotočili predvsem na grafične in numerične prikaze.  V letošnjem letu smo dodali nekaj dodatnih prikazov, ki bodo izredno zanimivi in imajo določen pomen pri raziskavi klimi. V vsakem prikazu vam tako po novem posredujemo informacijo o standardni deviaciji, ki je pomembna predvsem zaradi pogleda razpršenosti podatkov in pa izračunan odstotek negativnih in pozitivnih odstopanj, ki kažejo na zavzetost zaposlenih po posameznih merjenih kategorijah in trditvah.

(Klik na sliko za povečavo)

Prikaz naj-naj trditev, po kriterijih naročnika

V osnovnem poročilu za podjetje vam prav tako prikažemo dodatne informacije »TOP 15«, kjer razvrstimo posamezne trditve po najvišje  in najnižje ocenjenih ter najvišjih oz. najnižjih odstopanjih od predhodnega merjenega leta ali kateregakoli drugega referenčnega podatka (Siok standard, Panoga,…) po želji naročnika.

(Klik na sliko za povečavo)

Vprašalnik 2012

Vsebinska prenova vprašalnika v večjezikovnih variantah.

Na osnovi empirično zbranih podatkov v zadnjih 10 letih je bila opravljena faktorska analiza in na tej osnovi določenih šest klimatskih faktorjev. Pri tem je bila upoštevana želja uporabnikov po zmanjšanju števila vprašanj. Poleg šestih faktorjev je v vprašalniku ohranjena kategorija o percepciji uspešnosti organizacije in poslovodstva.

Novi klimatski del vprašalnika omogoča skoraj popolno primerljivost s preteklimi podatki, dodani sta le dve novi vprašanji, za katere bodo v preteklosti podatki manjkali povsod ter eno poskusno vprašanje, ki je bilo v delni uporabi od leta 2009. Pri nekaterih vprašanjih se je malenkost spremenila dikcija.

Vprašalnik osebnega zadovoljstva je ostal nespremenjen, razen ene trditve, ki je bila odstranjena.

Dodan je nov del vprašalnika, ki se osredotoča na nekatere organizacijske sisteme. Uporabljenih je nekaj starih vprašanj (nekaterim se je malenkost spremenila dikcija) ter nekaj popolnoma novih vprašanj. Dimenzije so določene apriorno glede na vsebino vprašanj oz. trditev.

Pri izračunu klimatskih in sistemskih kategorij so posamezna vprašanja obtežena z utežmi, ki določene deloma izkustveno in deloma proporcionalno z korelacijskimi koeficienti.

Interpretacijski model, ki stoji za vprašalnikom je prikazan na sliki.

(Klik na sliko za povečavo)